Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2015

Prawdziwa dama pije, pali i przeklina. I naturalnie ogląda się za mężczyznami
— B.Tyszkiewicz
Reposted frompassionative passionative vianadelle nadelle
0852 10b1
Reposted fromgrungedelirium grungedelirium viamefir mefir
5478 4902 500
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viamefir mefir
4720 1d14
Reposted fromIriss Iriss viacats cats

January 17 2015

Nic tak nie cieszy mądrego mężczyzny jak zboczona kobieta.

Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viaklaud klaud

January 16 2015

Uwielbiam słyszeć ‘jesteś moja’. Uwielbiam, kiedy z taką lubością to podkreślasz jednocześnie przyciągając mnie do siebie. To takie niesamowite: należeć do kogoś, być przez kogoś chcianym, być dla kogoś tak ważnym, że nie mógłby już bez ciebie zasnąć.
— Marta Kostrzyńska
8578 281e
Reposted fromjustMeee justMeee viastrangespecters strangespecters
Przyjaźń zaczyna się wtedy, gdy we dwójkę można więcej niż samemu.
— Anthony Robbins
Reposted fromrailus railus viaklaud klaud
2011 ebe3 500
Reposted fromgrarzynka grarzynka viaheima heima
Reposted fromshakeme shakeme viaklaud klaud
3358 a2cb 500
Reposted frombiru biru viacats cats

January 12 2015

- Dzień dobry - powiedział szyderczo Poniedziałek.
A mógł zabić.
— Perwersje
Reposted fromunsteadyshy unsteadyshy viamefir mefir
1850 d7f5 500
Reposted fromszelestyna szelestyna viastylte stylte

January 11 2015

Reposted fromweightless weightless viacouples couples
9643 3665
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacouples couples

January 03 2015

3302 e423
Reposted fromaniczorka aniczorka viastylish stylish
7467 09a6 500
Reposted fromtwice twice viastylte stylte

December 26 2014

4881 f827
Reposted fromplayinglove playinglove viadaisies daisies
- Naprawdę mnie szukałeś?
- Całe życie.
— Tatia i Szura, 'Jeździec Miedziany'
Reposted fromhope hope viaaskman askman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl